به شما ماشین کوسن هوا می گویید؟

2021-04-07

این دستگاه بالشتک هوا دستگاه بالش هوا ، دستگاه بسته بندی حباب ، دستگاه حباب هوا ، دستگاه بسته بندی حباب ، دستگاه کیسه هوا ، دستگاه پد هوا ، دستگاه بسته بندی هوا ، دستگاه پر هوا نیز نامیده می شود ... مردم هر نامی را بنامند ، آنها می گویند همان دستگاه